Árak Nyitvatartás Voucher Balance

Házirend

A házirend célja

A Házirend célja, hogy meghatározza mindazokat a szabályokat, melyek ismerete a Balance Medical Centerben nyújtott egészségügyi/szépészeti  szolgáltatások igénybe vevői számára a jogaik rendeltetésszerű gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése szempontjából nélkülözhetetlenek. 

Jelen Házirend általános érvényű szabályokat tartalmaz, melyek hatályosak minden szolgáltatás igénybe vevőre és hozzátartozóikra, valamint a Balance Medical Center dolgozóira és az ő hozzátartozóikra.

Általános szabályok

Mindenki köteles tiszteletben tartani mások jogait egészségük fejlesztéséhez, védelméhez, a betegségek megelőzéséhez, a gyógyuláshoz és az orvosi rehabilitációhoz.

A Balance Medical Center területén tartózkodni egészségügyi és szépészeti szolgáltatások igénybevétele céljából, vagy ilyen személy hozzátartozó, vagy dolgozóként, vagy ilyen személy hozzátartozójaként lehet. A Rendelő területe magánterület, így az oda engedély nélkül történő belépés, vagy ott tartózkodás, vagy az onnan történő távozásra való felszólítás haladéktalan végre nem hajtása megvalósítja a magánlaksértés bűncselekményét, aminek a következménye rendőrségi feljelentés lehet.

Kérjük, ügyeljen a Balance Medical Center rendjére, tisztaságára a váróban, a kezelőhelyiségben és a mellékhelyiségekben egyaránt.

Kérjük, tartsa be a járvány elleni védekezés szabályait, használja a kézfertőtlenítőt és szabályszerűen viseljen maszkot, amikor azt jelezzük.

Kérjük, óvja a Balance Medical Center vagyonát. A rongálással okozott kárt annak okozója köteles megtéríteni.

A szolgáltatásokat igénybe vevők őrizetlenül hagyott értékeiért felelősséget nem vállalunk. A talált tárgyakról, főbb jellemzőikről és megtalálásuk körülményeiről jegyzőkönyvet készítünk és azt a Balance Medical Center a megtalálásától számított 1 (egy) évig őrizzük. Ez alatt az idő alatt azt a tulajdonjogát hitelt érdemlő személynek, vagy meghatalmazottjának díjmentesen visszaadjuk. Az 1 (egy) év őrzési idő leteltét követően az át nem vett talált tárgyat saját belátásunk szerint hasznosítjuk. 

A kezelőhelyiségekben a mobiltelefonok némítása vagy kikapcsolása kötelező. Egyéb helyeken megengedett a használat úgy, hogy a működést ne zavarja. 

Intézményünk területén kizàrólag a személyiségi jogokat maradéktalanul tiszteletben tartó módon lehetséges kép- és/vagy hangfelvételek készítése.

A Balance Medical Centerben 24 órás biztonsági szolgálat működik, mely felelős az Intézményben a személy- és vagyonbiztonságért, a Házirend betartatásáért. Az Intézmény területén 1évő megfigyelő készülékek (kamerák) felügyeletét a Védelmi és Rendészeti Osztály, valamint az Informatikai Osztály látja el.


Tilos:

 • a Balance Medical Center területére háziállatot behozni, kivéve a rendőrségi szolgálatot teljesítő állatokat vagy a megkülönböztető jelzéssel ellátott segítő kutyákat
 • étkezni a kezelőhelyiségekben 
 • az alkohol- és a drogfogyasztás, valamint a dohányzás a Balance Medical Center egész területén 
 • minden olyan tevékenység, amely jogszabályba ütközik, vagy közerkölcsöt – a társadalmi együttélés általánosan elfogadott szabályait – sértő vagy veszélyeztető magatartást valósít meg
 • a Balance Medical Center munkatársaira, vagy hozzátartozóikra, más betegekre vagy az ő hozzátartozóikra sértő, lealacsonyító, a becsületet, jó hírnevet sértő kifejezés tenni szóban, írásban, tettlegességgel, vagy ráutaló magatartással,
 • minden erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység,
 • a Balance Medical Center területére veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) behozatala,
 • a Balance Medical Center vezető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) és a tiltott szerencsejáték,

A Balance Medical Center gyógyító tevékenységeinek szabályai

A betegek vizsgálatra/kezelésre jelentkezése

A Balance Medical Center egészségügyi szolgáltatásai térítéskötelesen vagy NEAK által co-finanszírozottan vehetők igénybe. A beteg az azonosításhoz személyi igazolványt, lakcím kártyát és TAJ kártyát, illetve szükség esetén orvosi beutalót köteles bemutatni. Külföldi állampolgárok esetén útlevél (amennyiben van) vagy más, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány bemutatása szükséges. A beteg bejelentkezés a recepción történik. 

A munkatársakra vonatkozó szabályok

A munkavállalók és az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak kötelesek a számukra előírt időben pontosan és munkára kész állapotban, munkaruhában megjelenni.
A munkavégzés ideje alatt a nevet és beosztást tartalmazó intézményi kitűző viselése kötelező. A munkatársak kötelesek a kezelőhelyiségeket időszakos távolléteik esetén is bezárni. A személyzet nélkül és/vagy nyitva maradt kezelőhelyiségekben lévő értéktárgyakért a kezelőhelyiségbe beosztott munkatársak teljeskörű anyagi felelősséggel tartoznak.

A kezelőorvos – feladatkörében – jogosult a beteg ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozók részére utasítást adni. Az utasításnak egyértelműen tartalmazni kell az ellátandó feladatot, annak idejét, helyét és – amennyiben szükséges – a közreműködésre felkérendő további egészségügyi dolgozók nevét és munkakörét. Az utasítás keretein belül az egészségügyi dolgozó – szakmai kompetenciájának keretei között és felkészültségének megfelelően – önállóan határozza meg az általa elvégzendő feladatok végrehajtásának módját és sorrendjét.

A betegek jogai

Az egészségügyi ellátáshoz való jog

A beteg jogosult a járóbeteg-ellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot (lelet) kapni.

Az emberi méltósághoz való jog

Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. A betegen kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el. A beteget csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni. A beteg ellátása során szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre és a szakmailag indokolt mértékben távolítható el.

A kapcsolattartás joga

A betegnek joga van arra, hogy 1 (egy) cselekvőképes hozzátartozója, vagy az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy a kezelése során mellette tartózkodjon, amennyiben ez a járványügyi szabályok betartása mellett lehetséges.

A tájékoztatáshoz való jog

A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. A betegnek joga van megismerni az ellátásában közvetlenül közreműködő személyek nevét, szakképesítését és beosztását. A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon tájékoztatást, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire, lelkiállapotára, e tekintetben megfogalmazott kívánságára, valamint arra, hogy a tájékoztatáshoz szükség esetén és lehetőség szerint tolmácsot vagy jelnyelvi tolmácsot biztosítsanak. A szóbeli tájékoztatás nem helyettesíthető az előre elkészített általános ismertető segédanyagok átadásával.

A betegnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő információkon felül részletes tájékoztatást kapjon

A betegnek joga van a tájékoztatás során és azt követően további kérdezésre. A betegnek joga van megismerni ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzését követően azok eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt és annak okait. A cselekvőképtelen, a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében bármely ügycsoport tekintetében részlegesen korlátozott betegnek is joga van a korának és pszichés állapotának megfelelő tájékoztatáshoz.

A cselekvőképes beteg a tájékoztatásáról lemondhat, kivéve, ha betegsége természetét ismernie kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse. Ha a beavatkozásra a beteg kezdeményezésére kerül sor, a tájékoztatásról való lemondás csak írásban érvényes.

Az önrendelkezéshez való jog

A beteget megilleti az önrendelkezéshez való jog, amely kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható. Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen.

A törvényben foglalt kivételektől eltekintve bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését igazolhatóan megadja.

A beteg a beleegyezését szóban, írásban vagy ráutaló magatartással megadhatja, kivéve, ha a törvény eltérően nem rendelkezik. Invazív beavatkozást, melyhez írásbeli vagy amennyiben írni nem képes két tanú együttes jelenlétében szóban vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges -, a Balance Medical Center nem végez. 

A beteg a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja. A beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén azonban kötelezhető az ennek következtében felmerült és indokolt költségek megtérítésére.

Az ellátás visszautasításának joga

A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. A beteg minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek. A beteg a visszautasításra vonatkozó nyilatkozatát bármikor, alaki kötöttség nélkül visszavonhatja.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

A dokumentáció eredeti példánya a szolgáltató tulajdona akkor is, ha a beteg fizetett érte. A beteg nem a dokumentációval, hanem csak a dokumentációban foglalt adatokkal rendelkezik. 

A beteg, vagy képviselője jogosult az egészségügyi dokumentációban foglalt adatokat megismerni és azokról saját költségén másolatot kapni. A másolás költsége 25 Ft / lap (áfa-mentes). A Balance Medical Center az egészségügyi dokumentációt 30 évig őrzi meg.

Amennyiben a betegről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitokhoz való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak a betegre vonatkozó része tekintetében gyakorolható a betekintési, illetve a másolatkérési jogosultság.

Cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes beteg dokumentációjába való betekintési és másolatkérési jog a törvényes képviselőt, vagy a törvényes képviselő által meghatalmazottat illeti meg. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A cselekvőképes beteg dokumentációjába való betekintési és másolatkérési jog a beteget, vagy az általa meghatalmazottat illeti meg. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A beteg halálát követően a hozzátartozója írásos kérelme és a hozzátartozói kapcsolat igazolása alapján meghatalmazás nélkül is jogosult az egészségügyi adat megismerésére és arról másolat kérésére. 

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) által elektronikusan kezelt egészségügyi dokumentáció vonatkozásában az EESZT útján is gyakorolható.

Az orvosi titoktartáshoz való jog

A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott információkat, különösképpen a beteg egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat a vonatkozó jogszabályok szerint kezeljék, egyébként a titkot határidő nélkül megtartsák a kezelés befejezését követően is. A betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. 

A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez a beteg hozzájárult. 

A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálatára és kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor, hogy azokat a beleegyezése nélkül mások ne láthassák, illetve ne hallhassák, kivéve, ha a sürgős szükség és a veszélyeztető állapot esetén ez elkerülhetetlen.

A betegnek joga van megnevezni azt a személyt, akit egészségi állapotának alakulásáról értesíthetnek, illetve joga van bármely személyt ebből kizárni. A beteg által megnevezett személyt a kezelőorvos köteles értesíteni a beteg egészségi állapotának jelentős mértékű változásáról.

A betegek kötelezettségei

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét. A beteg – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:

a) tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,

b) tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,

c) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,

d) tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,

e) a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,

f) a Házirendet betartani,

g) a térítési díjat megfizetni,

h) személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek és hozzátartozóik jogait. A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozók jogait.

Fogalom meghatározások
 • beteg: az egészségügyi ellátást igénybe vevő vagy abban részesülő személy;
 • hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;
 • kezelőorvos: a beteg adott betegségével, illetve egészségi állapotával kapcsolatos vizsgálati
 • és terápiás tervet meghatározó, továbbá ezek keretében beavatkozásokat végző orvos, illetve
 • orvosok, akik a beteg gyógykezeléséért felelősséggel tartoznak;
 • egészségügyi ellátás: a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi tevékenységek összessége;
 • egészségügyi dolgozó: az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá az egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy;
 • egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély birtokában vagy – törvényben meghatározott esetben – az egészségügyi államigazgatási szerv által történő nyilvántartásba vétel alapján végezhető egészségügyi tevékenységek összessége, 
 • egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden, egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;
 • vizsgálat: az a tevékenység, amelynek célja a beteg egészségi állapotának felmérése, a betegségek, illetve kockázatuk felderítése, a konkrét betegség(ek) meghatározása, prognózisuk, változásuk megállapítása, a gyógykezelés eredményességének, valamint a halál bekövetkeztének és a halál okának megállapítása;
 • egészségügyi dokumentáció: az egészségügyi szolgáltatás során az egészségügyi dolgozó tudomására jutó, a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától

A Balance Medical Center spa-szépészeti részleg tevékenységeinek szabályai

 1. A BMC spa-szépészeti részleg területén 14 éven aluli gyerekek csak szülői felügyelet mellett tartózkodhatnak! A többi vendég nyugalmát zavarni tilos, abban az esetben sem, ha azok elnézőnek mutatkoznak!
 2. A részleg területén papucs és köntös használata ajánlott.
 3. A részlegen történt, sérüléssel járó balesetek (pl. elcsúszás) a vendég felelőssége, amennyiben a járófelület száraz, egyebekben akadálymentes. Üvegajtónak nekimenés a vendég felelőssége, amíg az üvegajtó viseli a felhívó figyelmeztetést. 
 4. A részleg szolgáltatásait lázas és fertőző betegek, gyulladásos vagy valamely bőrbetegségben szenvedő vendégek nem használhatják
 5. Amennyiben kedves vendégeink valamely masszázs szolgáltatásunkat kívánják igénybe venni, kérjük, forduljanak információért recepciósunkhoz, aki készséggel áll rendelkezésükre
 6. Kérjük Önöket, hogy a wellness részleg gépeinek, eszközeinek, berendezési tárgyainak megóvására és a tisztaságra fokozottan ügyeljenek, és kérjük, használják a kihelyezett hulladékgyűjtőket! Az esetlegesen okozott károkért a vendégek minden esetben anyagi felelősséggel tartoznak
 7. Vendégeinknek tájékoztatni kell a szolgáltatást nyújtó személyzetet fennálló betegeségeikről, mely érinthetik az adott szolgáltatást. Bizonytalanság esetében kérdezzék meg a helyben tartózkodó egészségügyi személyzetet. 

A Balance Medical Center Hiperbár Oxigénterápiás Részlegének házirendje

Kedves vendégünk!

A kezelések zavartalansága, biztonsága, a maximálisan elérhető terápiás hatás és nem utolsó sorban műszaki okokból is szükséges bizonyos szabályokhoz ragaszkodnunk hiperbár oxigénterápiás részlegünkön. 

Alapvetően a Balance Medical Center általános házirendje az irányadó,  amennyiben HBO terápián vesz részt, a következőkre kérjük önt:

 • Mivel a kamrában a kezeléseken többen vesznek részt, közös érdek, tehát fontos, hogy pontosan az egyeztetett időpontban jelenjen meg 
 • A HBOT tájékoztatóban olvasottakat kérjük betartani (táplálkozás, folyadékfogyasztás, ruházat stb)
 • Orvosi vizsgálatra és/vagy kezelésre várva kérjük foglaljon helyet a váróhelyiségünkben, szólítani fogjuk
 • Kérjük, hogy értékeit a terápia megkezdése előtt zárja el a váróhelyiségben található számozott szekrények egyikébe (a kulcs bevihető a kamrába) 
 • Ennek során kérjük legyen tekintettel az ún. „kamraidegen tárgyak” elzárására is (óra, telefon, golyóstoll stb)
 • Kérjük, hogy a kamra ablakaihoz, kezelőelemeihez ne érjen hozzá
 • A kamra ajtaját kizárólag a személyzet kezelheti
 • Oxigénlégzés alatt, maszkkal az arcán kérjük ne beszéljen – kivétel ez alól természetesen, ha valamely, a közérzetét, pillanatnyi állapotát érintő esetleges változásról szeretne beszámolni
 • A kezelés alatt a kamrahelyiségben kizárólag a személyzet tagjai tartózkodhatnak, hozzátartozók a váróhelységben foglalnak helyet

Köszönjük, hogy fentiek betartásával segíti, lehetővé teszi munkánkat!

Harmonikus kezeléseket, jó egészséget kívánunk!

Hírlevél feliratkozás

Értesüljön elsőként legújabb ajánlatainkról és híreinkről

Feliratkozás